Az Ungvár közelében található település nevét 1325-ben Polad néven említik először.

Református temploma építészetileg a csarodai református templommal áll szoros összefüggésben. A templom hajója és nyugati tornya a XIII. század végéig felépülhetett.  A jelenlegi szentély alaprajzi elrendezése arra utal, hogy a XV. században épülhetett. A közelmúltban végzett falkutatás során a hajó északi, déli falain és a nyugati karzat körül korai (XIII-XIV. sz.) falfestményeket sikerült feltárni. A falfestmények jelentős részének feltárása és konzerválása megtörtént. A korábbi beavatkozások elsősorban a hajó nyugati szakaszára és a falképekre összpontosítottak.

A palágykomoróci református templom falképei a templom helyreállítását megelőző falkutatás során kerültek felszínre.

A belső térben az utólagos újkori vakolatokat 2016-ban a munka során eltávolították. Az előzetes festőrestaurátori kutatás során már tisztázott 2 középkori vakolatréteg meghagyásával a felületek érzékeny glettelésére és fehér festésére került sor. Ezzel párhuzamosan további festőrestaurátori kutatás is folyt a nyugati karzat környezetében, egyrészt a hajóban, a 19. századi karzat keleti vonaláig, másrészt a karzat szintjén a hajó falfelületein, végül a 13. századi karzat keleti homlokfalán. E kutatás eredményeként – melyről egyébként rövid jelentés is készült –, egyrészt a korábban feltárt Szent László ciklus falképei egészültek ki újabb részletekkel, másrészt újabb falkép-töredékek is előkerültek (pl.: a déli hajófalon Krisztus sírba tétele jelenet). E kutatások eredményei ahhoz vezettek, hogy az eddigi elképzeléseken változtatva a karzat padjainak csak egy padsorát helyezzük vissza a karzatra, hogy a teljesebbé váló falképek minél jobban láthatók legyenek. Az újonnan feltárt falképek restaurátori előmunkálatai (tisztítás, részleges szilárdítás) megtörténtek.

Problematikus kérdés volt a 19. század végi, enyves festéssel, gazdag ornamentika díszítéssel stukkaturos vakolatra megfestett mennyezetek (hajó feletti, karzat alatti) bemutatása. A hajó feletti részen a közelmúltban szondázó kutatás történt, ami alapján kiderült, hogy csak egy korábbi, szintén 19. századi, és nem túl attraktív festés van alatta, így a jelenleg látható felület megtartása és javítása mellett döntöttünk.

A Rómer Flóris Terv támogatásából a templom padozatának felújítása is megtörtént oly módon, hogy a 19. század végi látszó márványmozaik felületeket megtisztították, s a padtömbök alatti betonaljzat feltörése után, ezeken a helyeken alákavicsozott pallóterítés készült.

Felújításra kerültek a templom padjai és szószéke.

A déli kapu keretének megkutatása során kiderült, hogy ennek bélletes, lépcsősen kiképzett, fejezetekkel díszített kőkerete épen fennmaradt. A látványos kőkeret polikróm színezése 70-75%-ban szintén fennmaradt. Ennek bemutatása, a homlokzat falfelületeinek szakszerű helyreállítása, végül a belsőben a falképek teljes feltárása és restaurálása a hajó falain, még a következő évek feladata lesz. Megtörtént a zsindely héjjalás javítása, kezelése is.

A templom belső terében elkészült a teljes hajópadló burkolat. A nyugati karzat északi oldalánál a 19. századi karzattoldásban a padozatot átbontották azért, hogy az északi falon lévő egészalakos női szentet ábrázoló falképrészlet láthatóvá válhasson. Sor került a homlokzat helyreállítására: új meszes alapú, falfelület követő, kanálháttal felhordott vékonyvakolat készült a déli homlokzaton előkerült románkori résablak bemutatásával. A bélletes románkori kapu fölött egy hajlított, edzett üvegtető is készült, mely a kapuzat eredeti festését, és gyenge kőanyagát hivatott megvédeni az esőtől. Ezeken túl a 2017. évi támogatásból régészeti feltárás, kő- és falképkonzerválási munkák, tereprendezés, a tető zsindelyfedés javítása, kezelése valósult meg.

Falképkutatás, restaurátori munkák: Apsis Kft., Kiss Lóránd festő-restaurátor

Régészet: Ungvári Nemzeti Egyetem Régészeti Múzeum

Építéskivitelezési munkák: Stark István